ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ | PRIVACY POLICY

 

 1. Εισαγωγή

Το www.digiorama.com (εφεξής «διαδικτυακός τόπος») αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης Digiorama (εφεξής «επιχείρηση», «εμείς», «εμάς»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την επιχείρηση στο e-mail info@digiorama.com / τηλέφωνο +30 210 277 8149.

Η επιχείρηση, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ετέθη σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ) και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως τον ν. 2472/1997, ν. 4624/2019, ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν, (εφεξής «νομοθεσία») σέβεται την ασφάλεια και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του (εφεξής «επισκέπτες», «εσείς», «εσάς»).

Η επιχείρηση, δρώντας με διαφάνεια της επεξεργασίας και διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω του διαδικτυακού τόπου, σας παρέχει, με την παρούσα, την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, όπως και για τα δικαιώματα που σας παρέχονται, ως υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα πολιτική ενημέρωσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω του διαδικτυακού τόπου (εφεξής «Πολιτική») απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία είτε επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο μας, είτε συμπληρώνουν την φόρμα επικοινωνίας, που διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να ενημερώνει και να αναθεωρεί την παρούσα πολιτική, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική, θα κοινοποιούνται εκ των προτέρων με δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης. Κατά την είσοδο στον διαδικτυακό τρόπο, οι επισκέπτες παρακαλούνται να ελέγχουν την παρούσα σελίδα, με σκοπό να ενημερωθούν για την τελευταία αναθεωρημένη έκδοση. Ισχύουσα θεωρείται η στην παρούσα σελίδα έκδοση της πολιτικής.

Στην καθημερινή άσκηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ορισμένες φορές, επιβάλλεται από αντίστοιχη έννομη υποχρέωση, ή κρίνεται απαραίτητη για λόγους εννόμου συμφέροντος και βελτίωσης της επιχειρησιακής πρακτικής και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση.

Στην έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, περιλαμβάνεται η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση της επιχείρησης, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτό είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή της ίδιας της επιχείρησης.

Η επιχείρηση κατανοεί ότι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της, είναι δυνατόν να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία, ιδίως, τίθενται υπόψη από τα ίδια τα υποκείμενα. Κατά συνέπεια και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την οιασδήποτε μορφής αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επιχείρηση ενθαρρύνει τους επισκέπτες και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

 1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και με ποιον τρόπο τα επεξεργαζόμαστε

Η επιχείρηση ενημερώνει ότι είναι δυνατόν να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς, εάν και μόνο μας τις παράσχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:

Με σκοπό τη διευκόλυνση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και την επικοινωνία σας με εμάς, έχουμε σχεδιάσει μία ειδική τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στον διαδικτυακό τόπο μας. Η εν λόγω φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, προκειμένου να απευθύνει ερωτήματα ή αιτήματα ή να θέσει υπόψη μας ενδεχόμενα ζητήματα και, ασφαλώς, να επικοινωνήσει μαζί μας.

Για την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησης και προκειμένου να διαχειριστούμε και να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα και τα ερωτήματα που μας αποστέλλετε, συλλέγουμε το όνομα, το e-mail σας και όσες πληροφορίες εσείς μας παρέχετε, στο σχετικό πεδίο «θέμα» και «μήνυμα» (ελεύθερο κείμενο).

Επιπλέον, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από το διαδικτυακό τόπο μας, όπως την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), όταν και όποτε περιηγείσθε τον διαδικτυακό τόπο και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, δίχως όμως να προσδιορίζουμε άλλες ατομικές σας πληροφορίες ή δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (για περαιτέρω ενημέρωση, βλ. και Πολιτική για τα Cookies).

Το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών και τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, δηλαδή την διαχείριση, εξυπηρέτηση και απάντηση επί των ερωτημάτων που μας θέτετε και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός και εάν τούτο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό ή / και κανονιστικό).

Σημειώνεται ότι, η επιχείρηση δεν επεξεργάζεται ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως επί παραδείγματι δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, καθώς τα ως άνω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ.

 

 1. Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επιχείρηση επεξεργάζεται νομίμως δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τον ανωτέρω σκοπό, ήτοι την επικοινωνία σας με εμάς και την διαχείριση των ερωτημάτων σας. Τα ως άνω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την επιχείρηση, για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή εξατομικευμένων και ασφαλών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και την βελτιστοποίηση αυτών, στο γενικότερο πλαίσιο της εξυπηρέτησης αυτών.

 

 1. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Η επιχείρηση διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ανά περίπτωση και έως την πραγματοποίηση του σκοπού συλλογής και επεξεργασίας τους, δηλαδή της επίλυσης του ερωτήματος ή του αιτήματος που μας έχετε αποστείλει, υπό την επιφύλαξη του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (εθνικού ή / και κανονιστικού). Έπειτα, δεσμευόμαστε ότι αυτά διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η επιχείρηση, με σεβασμό στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών, δεν προβαίνει, κατά κανόνα, σε κοινοποίηση των δεδομένων σας αυτών σε τρίτα πρόσωπα. Αποκλειστική πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της επιχείρησης, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων και υπό καθεστώς εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Κατ’ εξαίρεση, η επιχείρηση ενδέχεται να γνωστοποιήσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα, στα οποία η επιχείρηση την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για λογαριασμό της («εκτελούντες την επεξεργασία»), τα οποία δρουν για λογαριασμό της και υπό τις ρητές εντολές και οδηγίες της επιχείρησης, στο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (λ.χ. παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υποστήριξης δικτύου, λογισμικού, διαφημιστικές εταιρείες, άλλους προμηθευτές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαφήμισης, κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται η ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων με συμβατικές ρήτρες και παροχή επαρκών εγγυήσεων αναφορικά με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων σας, κατά περίπτωση, αποτελούν αρμόδιες κρατικές αρχές ή φορείς, δικαστικές, κ.λπ. αρχές, ή / και στο βαθμό που απαιτείται προς συμμόρφωση μετά από αίτημα αρμόδιας αρχής, προς αποτροπή παρανόμων χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή παραβίασης των όρων χρήσης, προς προστασία από αξιώσεις τρίτων.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, οι οποίες δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις ασφαλείας ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων κατά το άρ. 45 ΓΚΠΔ, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό ή / και κανονιστικό) ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή, όταν αυτό απαιτείται.

 

 1. Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επιχείρηση σας ενημερώνει για τα δικαιώματα που διατηρείτε, ως υποκείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα (άρ. 12 έως 22 ΓΚΠΔ):

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως, λόγου χάρη, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, κ.λπ.) (άρ. 15 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να διορθωθούν τυχόν ανακριβείς πληροφορίες αναφορικά με εσάς ή / και να συμπληρώσουμε πληροφορίες για εσάς, όταν προκύπτει ανάγκη διόρθωσης ή / και συμπλήρωσης (άρ. 16 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων: Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία που τηρούμε, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για την διατήρηση αυτών (άρ. 17 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται στον νόμο (άρ. 18 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω,
 • Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε έτερο υπεύθυνο επεξεργασίας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).

Η ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων τελεί υπό τις επιφυλάξεις και τους περιορισμούς του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εθνικού ή / και κανονιστικού).

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιχείρηση, αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στο e-mail info@digiorama.gr, ή ταχυδρομική επιστολή στην διεύθυνση της επιχείρησης.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η επιχείρηση, έπειτα από την εξέταση και αξιολόγηση αυτού, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, το οποίο ενδέχεται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο και δικαιολογείται από τις περιστάσεις (π.χ. από την πολυπλοκότητα του αιτήματος). Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση θα αιτιολογείται εγγράφως. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας, με νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας, κ.λπ.), προκειμένου να εντοπίσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και να ταυτοποιήσουμε το υποκείμενο αυτών, με σκοπό την αποφυγή παροχής πληροφοριών και δεδομένων σας σε τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.μαδ

Εάν θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 2106475600, contact@dpa.gr).

 

 1. Social media / μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instragram), με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις υπηρεσίες της επιχείρησης, για νέα και ανακοινώσεις και την αλληλεπίδραση της επιχείρησης με το κοινό. Κατά την αλληλεπίδραση αυτή (like, follow, σχόλια), πραγματοποιείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εμάς, στο πλαίσιο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία παρέχονται από τον χρήστη (όνομα, επώνυμο, φωνογραφία χρήστη, κατά περίπτωση). Στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση και ο υπεύθυνος λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης φέρουν την ιδιότητα του από κοινού υπευθύνου επεξεργασίας. Ενδέχεται οι υπεύθυνοι λειτουργίας να προβαίνουν και σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους δικούς τους σκοπούς, όπως αυτοί κάθε φορά αναγράφονται στις οικείες πολιτικές απορρήτου.

 

 1. Άλλες πληροφορίες
 • Η επιχείρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας (άρ. 32 ΓΚΠΔ), λαμβάνει, κατά περίπτωση, όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,  για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από ενδεχόμενη απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση από τρίτους.
 • Η επιχείρηση, αντιμετωπίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία τις πληροφορίες των ανηλίκων προσώπων (άτομα κάτω των 18 ετών), ενημερώνει ότι ο διαδικτυακός του τόπος δεν απευθύνεται σε ανήλικα πρόσωπα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μη συλλέγει ή τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων προσώπων, που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του. Παρόλα αυτά, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικο άνευ της σχετικής συγκατάθεσης των γονέων του ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όταν και όπου τούτη απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται αμέσως.
 • Η επιχείρηση δεν προβαίνει σε συλλογή, επεξεργασία ή πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού του τόπου σε ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών). Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από την παροχή των ανωτέρω δεδομένων, δικών του ή τρίτων προσώπων. Η επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει προς τους επισκέπτες ή τρίτα πρόσωπα για τυχόν παροχή αυτών των δεδομένων, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή/και παραλείψεις τους, κατά παράβαση της ως άνω υποχρέωσης.